Disclaimer Pica Carcleaning & Detailing

Pica Carcleaning & Detailing heeft met de huidige website tot doel om elke geinteresseerde kennis te doen nemen van het doel en de activiteiten van Pica Carcleaning & Detailing. De hieronder vermelde regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Pica Carcleaning & Detailing en elke bezoeker van de website is gebonden door deze regels en voorwaarden. De bezoeker van de website verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Toegang tot de website Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Pica Carcleaning & Detailing enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld. Elke geinteresseerd persoon mag van deze informatie kennis nemen doch Pica Carcleaning & Detailing behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen. De toegang tot dergelijke private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van Pica Carcleaning & Detailing en dat door de loutere mededeling van informatie aan Pica Carcleaning & Detailing, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de privacy policy van Pica Carcleaning & Detailing.

Het verlenen van toegang tot het privaat gedeelte van de website van Pica Carcleaning & Detailing middels het gebruik van gebruikersnamen en paswoorden, kan ten allen tijden door Pica Carcleaning & Detailing worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden. Aanwezige links Teneinde het bezoek van de website van Pica Carcleaning & Detailing voor de gebruiker te vergemakkelijken, werden links naar websites van derden aangebracht. De bezoeker is vrij in het al dan niet aanwenden van deze links.

Enige schade voortspruitend uit het aanwenden van de voorgestelde links valt dan ook buiten elke aansprakelijkheid van Pica Carcleaning & Detailing nu deze geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot het gebruik van deze sites van derden dan wel betreffende de informatie welke op deze sites wordt verstrekt. De gebruiker van de website die vaststelt dat een op de website aanwezige link incorrect zou zijn of niet zou functioneren, mag hiervan ten allen tijde melding maken aan Pica Carcleaning & Detailing.

Pica Carcleaning & Detailing behoudt zich het recht voor om ten allen tijde nieuwe links aan te brengen of bestaande links te verwijderen. Bescherming van intellectuele rechten Het logo, evenals de naam van Pica Carcleaning & Detailing behoren tot diens eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van Pica Carcleaning & Detailing. De aanwezigheid van andere handelsnamen of merknamen of de website van Pica Carcleaning & Detailing, geschiedt na uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden daarop. Pica Carcleaning & Detailing draagt niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden. Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van Pica Carcleaning & Detailing, worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste Pica Carcleaning & Detailing in kennis te stellen, welke alsdan het nodige zal doen om het inbreuk makend materiaal minstens tijdelijk van de website te verwijderen.