Algemene voorwaarden van Piet Boere Autodetailer

Artikel 1: Definities en begrippen

In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
1.1: Consument: een wederpartij, natuurlijk persoon, opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.2: ‘Piet Boere Autodetailer’, het bedrijf dat de omschreven dienstverlening uitvoert waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn zoals interieur en exterieur behandelingen.
1.3: Bedrijf: een wederpartij, rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.4: Object: het voertuig waarop een offerte of een overeenkomst betrekking heeft.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbehandelingen van ‘Piet Boere Autodetailer’, evenals op de tussen ‘Piet Boere Autodetailer’ en de wederpartijgesloten overeenkomsten en de daaraan voorafgaande rechtsbetrekkingen, ongeacht de woon-of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen dan wel dient te worden uitgevoerd. De algemene voorwaarden zijn aan de wederpartij zich ter inzage gesteld via de webpagina van ‘Piet Boere Autodetailer’.
2.2: Onverminderd het bepaalde in het vorige lid zal de wederpartij deze algemene voorwaarden op aanvraag, kosteloos toegezonden krijgen.
2.3: Deze algemene voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven die, welke eventueel door de wederpartij worden gehanteerd. Voor zover nodig wijst: ‘Piet Boere Autodetailer’ hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden van de wederpartij van de hand.
2.4: Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd, dan wel nietig of aan de andere kant niet afdwingbaar blijkt, zal het eventueel wel rechtsgeldige gedeelte daarvan in stand blijven. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover maximaal rechtens toegestaan.
2.5: Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk.

2.6 De wederpartij kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien ‘Piet Boere Autodetailer’ dezelfde algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand gesteld heeft en hiernaar heeft verwezen.
2.7: De algemene voorwaarden zijn leidend bij aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten.

 

Artikel 3: Offertes
3.1: Een offerte van ‘Piet Boere Autodetailer’ is een uitnodiging tot het doen van een aanbod en kan schriftelijk of mondeling worden gedaan.
3.2: Mocht een offerte als aanbod worden aangemerkt of kunnen worden beschouwd, dan wordt dit geacht vrijblijvend te zijn gedaan, ook indien de offerte een termijn voor aanvaarding inhoudt of anderszins uit de offerte voortvloeit dat zij onherroepelijk is.
3.3: Indien het in de offerte opgenomen aanbod niet vrijblijvend is, is het gedurende vier weken na dagtekening daarvan geldig, tenzij ‘Piet Boere Autodetailer’ in de offerte uitdrukkelijk anders heeft bepaald.
3.4: Hoewel ‘ Piet Boere Autodetailer’ de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn offertes, waaronder begrepen prijslijsten, brochures en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen ‘Piet Boere Autodetailer’ en wederpartij kan (gaan) duiden, kunnen de uiteindelijk uit te voeren werkzaamheden
dan wel de kosten daarvan hiervan afwijken, zet- en drukfouten nog voorbehouden. ‘Piet Boere Autodetailer’ kan dan ook niet instaan voor de juistheid en volledigheid van hierin opgenomen gegevens, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

3.5: Toevoegende informatiebladen verstrekt bij offerte(s) afgave zijn leidend bij uitvoering van overeengekomen werkzaamheden. Deze informatiebladen hebben betrekking op leer/leder herstel., opleiding(en) of glaspolijsten van auto ramen. Deze informatiebladen worden automatisch geaccepteerd bij overeenkomst van de uit te voeren werkzaamheden.

Artikel 4: Prijzen
4.1: Indien de wederpartij consument is, gelden prijzen inclusief BTW en overige heffingen, tenzij door ‘Piet Boere Autodetailer’ anders wordt vermeld. Indien de wederpartij geen consument is, gelden prijzen exclusief BTW en overige heffingen, tenzij door ‘Piet Boere Autodetailer’ anders wordt vermeld.
4.2: Indien na totstandkoming van een overeenkomst en voor het overeengekomen
tijdstip op-of aflevering en/of beëindiging van de werkzaamheden de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factor dan ook zijn gewijzigd, mag ‘Piet Boere Autodetailer’ de prijs overeenkomstig aanpassen. Indien de prijswijziging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
4.3: Prijsverhogingen voorvloeiende uit op verzoek van de wederpartij verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij.
4.4: Ter zake van de uitgevoerde werkzaamheden wordt door ‘Piet Boere Autodetailer’ op verzoek van de wederpartij een gespecificeerde nota verstrekt. Indien vooraf een prijs is overeengekomen, wordt op verzoek van de wederpartij een schriftelijke specificatie van de werkzaamheden verstrekt.
4.5: De wederpartij dient eventuele bezwaren tegen enige nota of factuur binnen 8 dagen na ontvangst daarvan kenbaar te maken.

Artikel 5: Meerwerk
5.1 Indien blijkt dat op of voorafgaand op de uit te voeren werkzaamheden, meerwerk benodigd is, aangegeven door ‘Piet Boere Autodetailer’ en / of wederpartij, zal in wederzijds overleg een nieuwe prijsafspraak gemaakt worden en schriftelijk door beide partijen bevestigd.

Artikel 6: Betalingen
6.1: Betaling dient te geschieden direct voor de op- of aflevering van het object, tenzij partijen aan de andere kant (bijvoorbeeld vooruitbetaling) zijn overeengekomen.
6.2: Indien betaling na de op-of aflevering van het object wordt overeengekomen, is de wederpartij verplicht de verschuldigde vergoeding of het resterende gedeelte te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.
6.3: De vordering van ‘Piet Boere Autodetailer’ is evenwel terstond geheel opeisbaar, waarbij het verzuim van de wederpartij tegelijkertijd intreedt, indien:
(a): de wederpartij een verzoek tot surseance van betaling indient of surseance van betaling is verleend, haar faillissement is aangevraagd, of zij in staat van faillissement is verklaard of tot boedelafstand overgaat;
(b): beslag op het geheel, dan wel een gedeelte van het eigendom van de wederpartij wordt opgelegd;
(c): de wederpartij haar bedrijf, of althans een wezenlijk deel daarvan, staakt, vervreemdt of op andere wijze voortzet.
6.4: Schulden van de wederpartij- ongeacht uit welke hoofde dan ook- dienen aan ‘Piet Boere Autodetailer’ contant/PIN-betaalautomaat of via bancaire overschrijving te worden voldaan.
6.5: De wederpartij wordt in de wederkerige overeenkomst ‘Piet Boere Autodetailer’ geacht als eerste te presteren. De prestatie van ‘Piet Boere Autodetailer’ bestaat in dit verband uit op– of aflevering van het object.
6.6: Indien de wederpartij enig verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is zij, vanaf het moment dat de ingevolge dit artikel bepaalde termijn voor nakoming is verstreken een rente verschuldigd van 5% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als maand wordt beschouwd) over het verschuldigde bedrag, tot aan de algehele
voldoening daarvan.
6.7: Alle door ‘Piet Boere Autodetailer’ redelijkerwijs te maken kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte door de wederpartij van al hetgeen zij aan ‘Piet Boere Autodetailer’ is verschuldigd, komen voor rekening van de wederpartij.
6.8: Indien ‘Piet Boere Autodetailer’ de wederpartij in rechte moet betrekken om naleving van de overeenkomst af te dwingen, is de wederpartij gehouden alle in verband met de gerechtelijke procedure gemaakte kosten, zoals de kosten voor rechtsbijstand en raadslieden, te betalen indien ‘Piet Boere Autodetailer’ geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld.

Artikel 7: Garantie
7.1: ‘Piet Boere Autodetailer’ garandeert dat de door haar verrichte of aan derden uitbestede werkzaamheden naar goed vakmanschap worden uitgevoerd.
7.2: ‘Piet Boere Autodetailer’ kan ten behoeve van de wederpartij, bij sommige behandelingen, een document afleveren waarin garantiebepalingen voorkomen betreffende de gebruikte schoonmaakmaterialen.
7.2.1 Ten aanzien van bij de werkzaamheden gebruikte zaken die niet door ‘Piet Boere Autodetailer’ zelf zijn vervaardigd geldt de garantie en de garantietermijn, voor zover van toepassing, van de betreffende leverancier of fabrikant.
7.3: De in lid 1 van dit artikel omschreven garantie geldt niet in het geval van:
(a): gebreken die het gevolg zijn van een niet door of namens ‘Piet Boere Autodetailer’ onzorgvuldige uitgevoerde behandeling en/ of blootstelling van het object aan extreme omstandigheden dan wel het gevolg zijn van niet door of namens ‘Piet Boere Autodetailer’ bij uitvoering gemaakte constructiefouten met betrekking tot het object.
(b): Gebreken die zijn ontstaan door het gebruik van zaken die door de wederpartij aan ‘Piet Boere Autodetailer’ ter beschikking zijn gesteld tenzij de opdracht strekt tot opheffing van die gebreken;
(c): Bij daglicht niet met het blote oog waarneembare kleurverschillen in de laklaag van het object;
(d): Aantasting van de laklaag van het object die is ontstaan:
- door een van buiten komende oorzaak;
- aan niet door ‘Piet Boere Autodetailer’ aangebrachte (reinigings)materialen of niet door ‘Piet Boere Autodetailer’ bewerkte delen;
(e): gebreken aan object die na aflevering door ‘Piet Boere Autodetailer’ niet in de onderneming van ‘Piet Boere Autodetailer’ een nadere behandeling hebben ondergaan, terwijl deze nadere behandeling naar goed vakgebruik wel noodzakelijk was en waarvan de noodzaak door ‘Piet Boere Autodetailer’ schriftelijk aan de wederpartij uiterlijk
bij op- of aflevering van het object kenbaar is gemaakt. Deze uitsluiting geldt alleen als verband bestaat tussen het gebrek en het verzuim;
(f): zaken dan wel werkzaamheden ten aanzien waarvan ‘Piet Boere Autodetailer’ bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk te kennen geeft, dat zij zich niet kan verenigen met een aan hem door de wederpartij voorgeschreven keuze van materialen, onderdelen of werkmethode;
(g): te bewerken zaken, die zich in een staat bevinden die het onmogelijk maakt de aanwezige gebreken – waaronder corrosie, steenslag, verkleuring van lak, krassen en andere schade aan het voertuig – binnen het kader van wat is overeengekomen afdoende te verhelpen of te verwijderen, evenals wanneer de zaken niet in de
onderneming van ‘Piet Boere Autodetailer’ zijn voorbewerkt.
7.4. De aanspraak op garantie, zoals bedoeld in dit artikel A vervalt indien:
(a) de wederpartij het object niet binnen de door ‘Piet Boere Autodetailer’ vastgestelde termijn beoordeling / controle van 5 werkdagen aanbiedt aan welke beoordeling/ controle voor de wederpartij geen kosten zijn verbonden;
(b) de wederpartij bij zichtbare gebreken haar reclames niet binnen een maand na aflevering van het object schriftelijk met een duidelijke omschrijving van de klachten bij ‘Piet Boere Autodetailer’ indient;
(c) de wederpartij geen consument is, bij niet uiterlijke zichtbare gebreken haar reclames niet binnen 7 dagen na het ontdekken van deze gebreken schriftelijk en met een duidelijke omschrijving van de klachten bij ‘Piet Boere Autodetailer’ indient.
(d): de wederpartij ‘Piet Boere Autodetailer’ niet in de gelegenheid stelt om het gebreke te verhelpen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1 De aansprakelijkheid van ‘Piet Boere Autodetailer’ voor enigerlei schade aan het object of zaken van de wederpartij is beperkt tot het gefactureerde bedrag. ‘Piet Boere Autodetailer’ zal gedurende de looptijd van de overeenkomst een adequate bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebben.
8.2 ‘Piet Boere Autodetailer’ is niet aansprakelijk voor diefstal van object of verlies van zaken van de wederpartij en/of derden die zich in of aan het object bevinden en die ‘Piet Boere Autodetailer’ uit welken hoofde dan ook onder zich heeft. Onder zaken van de wederpartij wordt tevens begrepen lading, inventaris en schriftelijke bescheiden en waardepapieren.
8.3 ‘Piet Boere Autodetailer’ is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst of enige schade voortvloeiend uit of verbandhoudend met het niet kunnen realiseren van termijnen als bedoeld in art.8 en het afbreken van voorafgaande onderhandelingen.
8.4 De in dit artikel 10 uiteengezette aansprakelijkheidsbeperkingen van ‘Piet Boere Autodetailer’ zijn niet van toepassing voor zover dit in strijd is met toepasselijk dwingend recht of voor zover de schadeveroorzakende gebeurtenis is veroorzaakt door opzet of bewust roekeloosheid van ‘Piet Boere Autodetailer’ of haar hoogste
leidinggevend personeel.

8.5 Leer / Leder is als een spons. Het absobeert en transpireert vocht en andere chemicalien. Moment van “fabricage” tot eind product is er een proces vooraf gegaan waarin in allerlei behandelingen van het Leer / Leder zijn uitgevoerd m.b.t. drogen, looien, kleuren en langdurig drogen. Vervolgens wordt het Leer / Leder gebruikt voor het maken van o.a. autostoelen, deurpanelen en dashboards. De structuur van Leer / Leder is zo complex (net als uw eigen huid), dat bij beschadigingen, gaten en scheuren in veel gevallen deze niet meer 100% te herstellen zijn.
‘Piet Boere Autodetailer’ tracht de schade zo min mogelijk zichtbaar te laten blijken, met de reparatie van gaten, scheuren en/of (her)kleuren. Doordat het Leer / Leder door de tijd veel te lijden heeft gehad van vocht, zweet, en andere chemicalien is ‘Piet Boere Autodetailer’ niet verantwoordelijk voor alle (chemische)reacties die (gaan) ontstaan tijdens en na de reparatie van het Leer / Leder. Op reparaties wordt dan ook geen garantie afgegeven. Alle reparaties worden met de grootste zorgvuldigheid en zo perfect mogelijk getracht te herstellen. De herstel werkzaamheden vinden dan ook plaats met uw toestemming.
8.6 De zichtbare nerven, poriën, littekens, insectenbeten en lichte kleurverschillen in de huid typeren de echtheid van het lederen artikel. Dit zijn geen materiaalfouten. ‘Piet Boere Autodetailer’ wijst iedere aansprakelijkheid hiervoor af.
8.7 ‘Piet Boere Autodetailer’ treft geen aansprakelijkheid, indien blijkens voornemens tot verwijdering en behandeling van geuren en vlekken, blijkt dat geuren of vlekken niet verwijderd kunnen worden. ‘Piet Boere Autodetailer’ is niet aansprakelijk voor resultaten die niet behaald kunnen worden.
8.8 ‘Piet Boere Autodetailer’ treft geen aansprakelijkheid, indien werkzaamheden uitgevoerd door derde partij zijns of haar handelen.
8.9 ‘Piet Boere Autodetailer’ zal, indien onverhoopt niet aan verplichtingen kan voldoen, mits ingebrekestelling schriftelijk gemeld is binnen 14 dagen en aan een redelijk termijn, binnen 30 dagen, gegund worden tot nakoming van deze verplichting.
8.10 Alle gestelde aanspraken ten aanzien van ‘Piet Boere Autodetailer’ komen na 1 jaar vervallen, indien dit niet binnen dat jaar schriftelijk en gemotiveerd gemeld zijn.
8.11 ‘Piet Boere Autodetailer’ treft geen aansprakelijkheid na invulling innameformulier door beide partijen, voor "vervolg schade" nadat het voertuig het vestigingsadres van ‘Piet Boere Autodetailer’ verlaten heeft.
8.12 Wederpartij verleent toestemming om voertuig te mogen verplaatsen tussen (auto)wasplek en vestigingsadres van ‘Piet Boere Autodetailer’ met een max van 10 km vanaf km stand moment vermeld op inname formulier voertuig. ‘Piet Boere Autodetailer’ zal geen aansprakelijkheid aanvaarden bij schade aan voertuig door derden of ten zien van (niet gemeldde) gebreken van het voertuig.
8.13 ‘Piet Boere Autodetailer’ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade indien wederpartij geen juiste, betrouwbare en volledigheid van alle gegevens informatie, documentatie en of bescheiden heeft verstrekt aan ‘Piet Boere Autodetailer’

Artikel 9: Overmacht
9.1 Een tekortkoming van ‘Piet Boere Autodetailer’ zal haar niet worden aangerekend indien zij in een toestand van overmacht verkeert.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die ‘Piet Boere Autodetailer’ niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of naar het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat ‘Piet Boere Autodetailer’ door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is haar diensten te verrichten. Onder overmacht wordt mede begrepen:
(a): bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan.
(b): vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van ‘Piet Boere Autodetailer’
(c): transportmoeilijkheden of – belemmeringen van welke aard dan ook, waardoor het vervoer naar ‘Piet Boere Autodetailer’ toe , of van ‘Piet Boere Autodetailer’ naar de wederpartij wordt gehinderd of belemmerd;
(d): Onder overmacht vallen ook de volgende gebeurtenissen: gebrekkigheid van de
uitvoering van de dienst betrokken derden, overheidsmaatregelen, storing van elektriciteit, internet
en/of telecommunicatiefaciliteiten, ziekte, de werknemers of ingeschakelde derden, brand/waterschade
(e) Indien door overmacht gemaakte afspraken zulks niet na te komen zijn, kunnen beide partijen de overeenkomst ontbinden binnen 60 dagen na schriftelijke melding van overmacht.

Artikel 10: Ontbinding
10.1 Ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens een schriftelijke ontbindingsverklaring tot een partij wordt gericht zal deze te allen tijde de ander schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen waarbij tekortkomingen nauwkeurig, schriftelijk omschreven dienen te worden.
10.2 Indien de wederpartij niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk voldoet aan enige betalingsverplichting, voorvloeiende uit enige met ‘Piet Boere Autodetailer’ gesloten overeenkomst. En zoals uiteengezet in artikel 5 van deze algemene voorwaarden, kan: ‘Piet Boere Autodetailer’ zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
10.3 Indien de wederpartij een natuurlijke persoon is, hebben de gezamenlijke erfgenamen bij zijn/haar overlijden, de mogelijkheden om de werkzaamheden volledig uit te laten voeren, dan wel begonnen werkzaamheden te doen staken met vergoeding van de kosten van al door ‘Piet Boere Autodetailer’ verrichte werkzaamheden.
De gezamenlijke erfgenamen dienen binnen 1 maand na overlijden van de wederpartij aan ‘Piet Boere Autodetailer’ schriftelijk kenbaar te maken voor welke mogelijkheid wordt gekozen, bij gebreke, waarvan ‘Piet Boere Autodetailer’ het recht heeft de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden.

Artikel 11: Annulering
11.1 De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W., of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten;
Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk per aangetekend schrijven en enkel indien ‘Piet Boere Autodetailer’ daarin toestemt. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, vindt annulering alsdan plaats met inachtneming van het volgende:
11.2 bij annulering tot 3 weken voor aanvang van de overeengekomen werkzaamheden is er geen facturatiebedrag verschuldigd, de wederpartij is in dat geval slechts € 50,00 administratiekosten aan ‘Piet Boere Autodetailer’ verschuldigd;
11.3 bij annulering vanaf 3 weken tot 1 week voor aanvang van de overeengekomen werkzaamheden is de wederpartij 50% van het facturatiebedrag plus € 50,00 administratiekosten aan ‘Piet Boere Autodetailer’ verschuldigd;
11.4 bij annulering vanaf 1 week voor aanvang of niet verschijnen op dag van afspraak voor het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden is de wederpartij het volledige facturatiebedrag / offertebedrag verschuldigd.

Artikel 12: Geschillen
12.1 Een consumentengeschil kan naar keuze van de consument aanhangig gemaakt worden bij een bevoegd burgerlijke rechter gevoegd bij een arrondissementsrechtbank, van het Arrondissement waarin ‘Piet Boere Autodetailer’ gevestigd is en/of zaak doet, voor zover het een geschil betreft dat tot de bevoegdheid van een arrondissementsrechtbank behoort.
12.2 Geschillen die verband houden met of voortvloeien uit deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting door de bevoegde Nederlandse rechter worden beslecht. Dit beding vormt een schriftelijke overeenkomst in de zin van Artikel 17 van het EEG-Executie- verdrag van 27 september 1968.

Artikel 13: Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden en op aanbiedingen en overeenkomsten waarop de voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, evenals op geschillen die uit deze voorwaarden voortvloeien of daarmee verband houden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.