Algemene voorwaarden van Pica Carcleaning & Detailing

Artikel 1: Definities en begrippen

In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
1.1: Consument: een wederpartij, natuurlijk persoon, opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.2: ‘Pica Carcleaning & Detailing’, het bedrijf dat de omschreven dienstverlening uitvoert waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn zoals interieur en exterieur behandelingen.
1.3: Bedrijf: een wederpartij, rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.4: Object: het voertuig waarop een offerte of een overeenkomst betrekking heeft.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbehandelingen
van ‘Pica Carcleaning & Detailing’, evenals op de tussen ‘Pica Carcleaning & Detailing’ en de
wederpartijgesloten overeenkomsten en de daaraan voorafgaande
rechtsbetrekkingen, ongeacht de woon-of vestigingsplaats(en) van de
bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar de
overeenkomst tot stand is gekomen dan wel dient te worden uitgevoerd. De
algemene voorwaarden zijn aan de wederpartij zich ter inzage gesteld via de
webpagina van ‘Pica Carcleaning & Detailing’.
2.2: Onverminderd het bepaalde in het vorige lid zal de wederpartij deze algemene
voorwaarden op aanvraag, kosteloos toegezonden krijgen.
2.3: Deze algemene voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven die, welke
eventueel door de wederpartij worden gehanteerd. Voor zover nodig wijst: ‘Pica
Carcleaning’ hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden
van de wederpartij van de hand.
2.4: Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd, dan wel nietig of
aan de andere kant niet afdwingbaar blijkt, zal het eventueel wel rechtsgeldige
gedeelte daarvan in stand blijven. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare
gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die
oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover maximaal rechtens toegestaan.
2.5: Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk.
2.6: De algemene voorwaarden zijn leidend bij aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten.

Artikel 3: Offertes
3.1: Een offerte van ‘Pica Carcleaning & Detailing’ is een uitnodiging tot het doen van een
aanbod en kan schriftelijk of mondeling worden gedaan.
3.2: Mocht een offerte als aanbod worden aangemerkt of kunnen worden
beschouwd, dan wordt dit geacht vrijblijvend te zijn gedaan, ook indien de offerte een
termijn voor aanvaarding inhoudt of anderszins uit de offerte voortvloeit dat zij
onherroepelijk is.
3.3: Indien het in de offerte opgenomen aanbod niet vrijblijvend is, is het gedurende
vier weken na dagtekening daarvan geldig, tenzij ‘Pica Carcleaning & Detailing’ in de offerte
uitdrukkelijk anders heeft bepaald.
3.4: Hoewel ‘ Pica Carcleaning’ de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het
formuleren van zijn offertes, waaronder begrepen prijslijsten, brochures en andere
gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen ‘Pica Carcleaning & Detailing’ en
wederpartij kan (gaan) duiden, kunnen de uiteindelijk uit te voeren werkzaamheden
dan wel de kosten daarvan hiervan afwijken, zet- en drukfouten nog voorbehouden.
‘Pica Carcleaning & Detailing’ kan dan ook niet instaan voor de juistheid en volledigheid van
hierin opgenomen gegevens, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is
overeengekomen.

Artikel 4: Prijzen
4.1: Indien de wederpartij consument is, gelden prijzen inclusief BTW en overige
heffingen, tenzij door ‘Pica Carcleaning & Detailing’ anders wordt vermeld. Indien de wederpartij
geen consument is, gelden prijzen exclusief BTW en overige heffingen, tenzij door
‘Pica Carcleaning & Detailing’ anders wordt vermeld.
4.2: Indien na totstandkoming van een overeenkomst en voor het overeengekomen
tijdstip op-of aflevering en/of beëindiging van de werkzaamheden de prijzen van
hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factor
dan ook zijn gewijzigd, mag ‘Pica Carcleaning & Detailing’ de prijs overeenkomstig aanpassen.
Indien de prijswijziging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar zou zijn, is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
4.3: Prijsverhogingen voorvloeiende uit op verzoek van de wederpartij verrichte
aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst, zijn voor rekening van de
wederpartij.
4.4: Ter zake van de uitgevoerde werkzaamheden wordt door ‘Pica Carcleaning & Detailing’ op
verzoek van de wederpartij een gespecificeerde nota verstrekt. Indien vooraf een
prijs is overeengekomen, wordt op verzoek van de wederpartij een schriftelijke
specificatie van de werkzaamheden verstrekt.
4.5: De wederpartij dient eventuele bezwaren tegen enige nota of factuur binnen 8
dagen na ontvangst daarvan kenbaar te maken.

Artikel 5: Meerwerk
5.1 Indien blijkt dat op of voorafgaand op de uit te voeren werkzaamheden, meerwerk benodigd is, aangegeven door ‘Pica Carcleaning & Detailing’ en / of wederpartij, zal in wederzijds overleg een nieuwe prijsafspraak gemaakt worden en schriftelijk door beide partijen bevestigd.

Artikel 6: Betalingen
6.1: Betaling dient te geschieden direct voor de op- of aflevering van het object, tenzij
partijen aan de andere kant (bijvoorbeeld vooruitbetaling) zijn overeengekomen.
6.2: Indien betaling na de op-of aflevering van het object wordt overeengekomen, is
de wederpartij verplicht de verschuldigde vergoeding of het resterende gedeelte te
voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.
6.3: De vordering van ‘Pica Carcleaning & Detailing’ is evenwel terstond geheel opeisbaar,
waarbij het verzuim van de wederpartij tegelijkertijd intreedt, indien:
(a): de wederpartij een verzoek tot surseance van betaling indient of surseance van
betaling is verleend, haar faillissement is aangevraagd, of zij in staat van
faillissement is verklaard of tot boedelafstand overgaat;
(b): beslag op het geheel, dan wel een gedeelte van het eigendom van de
wederpartij wordt opgelegd;
(c): de wederpartij haar bedrijf, of althans een wezenlijk deel daarvan, staakt,
vervreemdt of op andere wijze voortzet.
6.4: Schulden van de wederpartij- ongeacht uit welke hoofde dan ook- dienen aan
‘Pica Carcleaning & Detailing’ contant/PIN-betaalautomaat of via bancaire overschrijving te
worden voldaan.
6.5: De wederpartij wordt in de wederkerige overeenkomst ‘Pica Carcleaning & Detailing’ geacht
als eerste te presteren. De prestatie van ‘Pica Carcleaning & Detailing’ bestaat in dit verband uit
op– of aflevering van het object.
6.6: Indien de wederpartij enig verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is zij, vanaf het
moment dat de ingevolge dit artikel bepaalde termijn voor nakoming is verstreken
een rente verschuldigd van 1% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als
maand wordt beschouwd) over het verschuldigde bedrag, tot aan de algehele
voldoening daarvan.
6.7: Alle door ‘Pica Carcleaning & Detailing’ redelijkerwijs te maken kosten ter verkrijging van
voldoening buiten rechte door de wederpartij van al hetgeen zij aan ‘Pica
Carcleaning’ is verschuldigd, komen voor rekening van de wederpartij.
6.8: Indien ‘Pica Carcleaning & Detailing’ de wederpartij in rechte moet betrekken om naleving
van de overeenkomst af te dwingen, is de wederpartij gehouden alle in verband met
de gerechtelijke procedure gemaakte kosten, zoals de kosten voor rechtsbijstand en
raadslieden, te betalen indien ‘Pica Carcleaning & Detailing’ geheel of gedeeltelijk in het gelijk
wordt gesteld.

Artikel 7: Garantie
7.1: ‘Pica Carcleaning & Detailing’ garandeert dat de door haar verrichte of aan derden
uitbestede werkzaamheden naar goed vakmanschap worden uitgevoerd.
7.2: ‘Pica Carcleaning & Detailing’ kan ten behoeve van de wederpartij, bij sommige
behandelingen, een document afleveren waarin garantiebepalingen voorkomen
betreffende de gebruikte schoonmaakmaterialen.
7.2.1 Ten aanzien van bij de werkzaamheden gebruikte zaken die niet door
‘Pica Carcleaning & Detailing’ zelf zijn vervaardigd geldt de garantie en de garantietermijn, voor
zover van toepassing, van de betreffende leverancier of fabrikant.
7.3: De in lid 1 van dit artikel omschreven garantie geldt niet in het geval van:
(a): gebreken die het gevolg zijn van een niet door of namens ‘Pica Carcleaning & Detailing’
onzorgvuldige uitgevoerde behandeling en/ of blootstelling van het object aan
extreme omstandigheden dan wel het gevolg zijn van niet door of namens ‘Pica
Carcleaning’ bij uitvoering gemaakte constructiefouten met betrekking tot het object.
(b): Gebreken die zijn ontstaan door het gebruik van zaken die door de wederpartij
aan ‘Pica Carcleaning & Detailing’ ter beschikking zijn gesteld tenzij de opdracht strekt tot
opheffing van die gebreken;
(c): Bij daglicht niet met het blote oog waarneembare kleurverschillen in de laklaag
van het object;
(d): Aantasting van de laklaag van het object die is ontstaan:
- door een van buiten komende oorzaak;
- aan niet door ‘Pica Carcleaning & Detailing’ aangebrachte (reinigings)materialen of niet door
‘Pica Carcleaning & Detailing’ bewerkte delen;
(e): gebreken aan object die na aflevering door ‘Pica Carcleaning & Detailing’ niet in de
onderneming van ‘Pica Carcleaning & Detailing’ een nadere behandeling hebben ondergaan,
terwijl deze nadere behandeling naar goed vakgebruik wel noodzakelijk was en
waarvan de noodzaak door ‘Pica Carcleaning & Detailing’ schriftelijk aan de wederpartij uiterlijk
bij op- of aflevering van het object kenbaar is gemaakt. Deze uitsluiting geldt alleen
als verband bestaat tussen het gebrek en het verzuim;
(f): zaken dan wel werkzaamheden ten aanzien waarvan ‘Pica Carcleaning & Detailing’ bij het
sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk te kennen geeft, dat zij zich niet kan
verenigen met een aan hem door de wederpartij voorgeschreven keuze van
materialen, onderdelen of werkmethode;
(g): te bewerken zaken, die zich in een staat bevinden die het onmogelijk maakt de
aanwezige gebreken – waaronder corrosie, steenslag, verkleuring van lak, krassen
en andere schade aan het voertuig – binnen het kader van wat is overeengekomen
afdoende te verhelpen of te verwijderen, evenals wanneer de zaken niet in de
onderneming van ‘Pica Carcleaning & Detailing’ zijn voorbewerkt.
7.4. De aanspraak op garantie, zoals bedoeld in dit artikel A vervalt indien:
(a) de wederpartij het object niet binnen de door ‘Pica Carcleaning & Detailing’ vastgestelde
termijn beoordeling / controle van 5 werkdagen aanbiedt aan welke beoordeling/ controle voor de
wederpartij geen kosten zijn verbonden;
(b) de wederpartij bij zichtbare gebreken haar reclames niet binnen een maand na
aflevering van het object schriftelijk met een duidelijke omschrijving van de klachten
bij ‘Pica Carcleaning & Detailing’ indient;
(c) de wederpartij geen consument is, bij niet uiterlijke zichtbare gebreken
haar reclames niet binnen 14 dagen na het ontdekken van deze gebreken schriftelijk
en met een duidelijke omschrijving van de klachten bij ‘Pica Carcleaning & Detailing’ indient.
(d): de wederpartij ‘Pica Carcleaning & Detailing’ niet in de gelegenheid stelt om het gebreke te
verhelpen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1 De aansprakelijkheid van ‘Pica Carcleaning & Detailing’ voor enigerlei schade aan het object
of zaken van de wederpartij is beperkt tot het gefactureerde bedrag. ‘Pica Carcleaning & Detailing’ zal gedurende de
looptijd van de overeenkomst een adequate bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebben.
8.2 ‘Pica Carcleaning & Detailing’ is niet aansprakelijk voor diefstal van object of verlies van zaken van de
wederpartij en/of derden die zich in of aan het object bevinden en die ‘Pica
Carcleaning’ uit welken hoofde dan ook onder zich heeft. Onder zaken van de
wederpartij wordt tevens begrepen lading, inventaris en schriftelijke bescheiden en
waardepapieren.
8.3 ‘Pica Carcleaning & Detailing’ is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede
begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst of enige schade
voortvloeiend uit of verbandhoudend met het niet kunnen realiseren van termijnen als
bedoeld in art.8 en het afbreken van voorafgaande onderhandelingen.
8.4 De in dit artikel 10 uiteengezette aansprakelijkheidsbeperkingen van ‘Pica
Carcleaning’ zijn niet van toepassing voor zover dit in strijd is met toepasselijk
dwingend recht of voor zover de schadeveroorzakende gebeurtenis is veroorzaakt
door opzet of bewust roekeloosheid van ‘Pica Carcleaning & Detailing’ of haar hoogste
leidinggevend personeel.
8.5 ‘Pica Carcleaning & Detailing’ treft geen aansprakelijkheid, indien blijkens voornemens tot verwijdering en behandeling van geuren en vlekken, blijkt dat geuren of vlekken niet verwijderd kunnen worden.‘Pica Carcleaning & Detailing’ is niet aansprakelijk voor resultaten die niet behaald kunnen worden.
8.6 ‘Pica Carcleaning & Detailing’ treft geen aansprakelijkheid, indien werkzaamheden uitgevoerd door derde partij zijns of haar handelen.
8.7 ‘Pica Carcleaning & Detailing’ zal, indien onverhoopt niet aan verplichtingen kan voldoen, mits ingebrekestelling schriftelijk gemeld is binnen 14 dagen en aan een redelijk termijn, binnen 30 dagen, gegund worden tot nakoming van deze verplichting.
8.8 Alle gestelde aanspraken ten aanzien van ‘Pica Carcleaning & Detailing’ komen na 1 jaar vervallen, indien dit niet binnen dat jaar schriftelijk en gemotiveerd gemeld zijn.
8.9 ‘Pica Carcleaning & Detailing’ treft geen aansprakelijkheid na invulling innameformulier door beide partijen, voor "vervolg schade" nadat het voertuig het vestigingsadres van ‘Pica Carcleaning & Detailing’ verlaten heeft.
8.10 Wederpartij verleent toestemming om voertuig te mogen verplaatsen tussen (auto)wasplek en vestigingsadres van ‘Pica Carcleaning & Detailing’ met een max van 10 km vanaf km stand moment vernmeld op inmame formulier voertuig. ‘Pica Carcleaning & Detailing’ zal geen aansprakelijkheid aanvaarden bij schade aan voertuig door derden of ten zien van (niet gemeldde) gebreken van het voertuig.
8.11 ‘Pica Carcleaning & Detailing’ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade indien wederpartij geen juiste, betrouwbare en volledigheid van alle gegevens informatie, documentatie en of bescheiden heeft verstrekt aan ‘Pica Carcleaning & Detailing’
8.12 ‘Pica Carcleaning & Detailing’ treft geen aansprakelijkheid

Artikel 9: Overmacht
9.1 Een tekortkoming van ‘Pica Carcleaning & Detailing’ zal haar niet worden aangerekend
indien zij in een toestand van overmacht verkeert.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die ‘Pica Carcleaning & Detailing’ niet
kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan schuld, noch krachtens wet,
rechtshandeling of naar het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar
rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat ‘Pica Carcleaning & Detailing’ door een
(toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is haar
diensten te verrichten. Onder overmacht wordt mede begrepen:
(a): bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke
wijze ontstaan.
(b): vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van ‘Pica
Carcleaning’;
(c): transportmoeilijkheden of – belemmeringen van welke aard dan ook, waardoor
het vervoer naar ‘Pica Carcleaning & Detailing’ toe , of van ‘Pica Carcleaning & Detailing’ naar de
wederpartij wordt gehinderd of belemmerd;
(d): Onder overmacht vallen ook de volgende gebeurtenissen: gebrekkigheid van de
uitvoering van de dienst betrokken derden, overheidsmaatregelen, storing van elektriciteit, internet
en/of telecommunicatiefaciliteiten, ziekte, de werknemers of ingeschakelde derden,
brand/waterschade
(e) Indien door overmacht gemaakte afspraken zulks niet na te komen zijn, kunnen beide partijen de overeenkomst ontbinden binnen 60 dagen na schriftelijke melding van overmacht.

Artikel 10: Ontbinding
10.1 Ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van
de daartoe gerechtigde. Alvorens een schriftelijke ontbindingsverklaring tot een partij
wordt gericht zal deze te allen tijde de ander schriftelijk in gebreke stellen en deze
een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel
tekortkomingen te herstellen waarbij tekortkomingen nauwkeurig, schriftelijk
omschreven dienen te worden.
10.2 Indien de wederpartij niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk voldoet aan
enige betalingsverplichting, voorvloeiende uit enige met ‘Pica Carcleaning & Detailing’ gesloten
overeenkomst. En zoals uiteengezet in artikel 5 van deze algemene voorwaarden,
kan: ‘Pica Carcleaning & Detailing’ zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst
de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
10.3 Indien de wederpartij een natuurlijke persoon is, hebben de gezamenlijke
erfgenamen bij zijn/haar overlijden, de mogelijkheden om de werkzaamheden
volledig uit te laten voeren, dan wel begonnen werkzaamheden te doen staken met
vergoeding van de kosten van al door ‘Pica Carcleaning & Detailing’ verrichte werkzaamheden.
De gezamenlijke erfgenamen dienen binnen 1 maand na overlijden van de
wederpartij aan ‘Pica Carcleaning & Detailing’ schriftelijk kenbaar te maken voor welke
mogelijkheid wordt gekozen, bij gebreke, waarvan ‘Pica Carcleaning & Detailing’ het recht heeft
de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden.

Artikel 11: Annulering
11.1 De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W., of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten;
Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk per aangetekend schrijven en enkel indien ‘Pica Carcleaning & Detailing’ daarin toestemt. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, vindt annulering alsdan plaats met inachtneming van het volgende:
11.2 bij annulering tot 3 weken voor aanvang van de overeengekomen werkzaamheden is er geen facturatiebedrag verschuldigd, de wederpartij is in dat geval slechts € 50,00 administratiekosten aan ‘Pica Carcleaning & Detailing’ verschuldigd;
11.3 bij annulering vanaf 3 weken tot 1 week voor aanvang van de overeengekomen werkzaamheden is de wederpartij 50% van het facturatiebedrag plus € 50,00 administratiekosten aan ‘Pica Carcleaning & Detailing’ verschuldigd;
11.4 bij annulering vanaf 1 week voor aanvang of niet verschijnen op dag van afspraak voor het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden is de wederpartij het volledige facturatiebedrag / offertebedrag verschuldigd.

Artikel 12: Geschillen
12.1 Een consumentengeschil kan naar keuze van de consument aanhangig
gemaakt worden bij een bevoegd burgerlijke rechter gevoegd bij een
arrondissementsrechtbank, van het Arrondissement waarin ‘Pica Carcleaning & Detailing’
gevestigd is en/of zaak doet, voor zover het een geschil betreft dat tot de
bevoegdheid van een arrondissementsrechtbank behoort.
12.2 Geschillen die verband houden met of voortvloeien uit deze algemene
voorwaarden zullen bij uitsluiting door de bevoegde Nederlandse rechter worden
beslecht. Dit beding vormt een schriftelijke overeenkomst in de zin van Artikel 17 van
het EEG-Executie- verdrag van 27 september 1968.

Artikel 13: Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden en op aanbiedingen en overeenkomsten waarop de
voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, evenals op geschillen die uit
deze voorwaarden voortvloeien of daarmee verband houden, is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.