ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOPOETS-OPLEIDING

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten en/of opdrachten met betrekking tot cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding in de ruimste zin des woords, Autopoets-Opleiding.nl gevestigd te Alphen aan den Rijn, hierna te noemen “Autopoets-Opleiding.nl”.
 2. De opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.
 3. De persoon die de cursus, training of andere vorm van opleiding volgt zal in het navolgende worden aangeduid als “de cursist”.
 4. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Onder “opleiding” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: elke individuele dan wel groepsopleiding, cursus, werkgroep c.q. training e.d. welke in opdracht van de wederpartij door Autopoets-Opleiding.nl wordt verzorgd.
 6. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, of communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 7. Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd, dan wel nietig of aan de andere kant niet afdwingbaar blijkt, zal het eventueel wel rechtsgeldige gedeelte daarvan in stand blijven. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover maximaal rechtens toegestaan.
 8. De wederpartij kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien Autopoets-Opleiding.nl dezelfde algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand gesteld heeft en hiernaar heeft verwezen.
 9. Deze algemene voorwaarden ook gelden voor aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten., Tevens dat afwijking van deze algemene voorwaarden niet mogelijk is.

Artikel 2: Overeenkomsten

 1. Mondelinge afspraken binden Autopoets-Opleiding.nl eerst nadat deze schriftelijk door Autopoets-Opleiding.nl zijn bevestigd dan wel zodra Autopoets-Opleiding.nl met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
 2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op deze overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Autopoets-Opleiding.nl bindend.

Artikel 3: Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van Autopoets-Opleiding.nl zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft Autopoets-Opleiding.nl het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen en/of op de website van Autopoets-Opleiding.nl, getoonde en/of verstrekte brochures, folders, catalogi, promotiemateriaal alsmede andere door Autopoets-Opleiding.nl verstrekte bescheiden zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. De in het vorige lid van dit artikel genoemde bescheiden blijven te allen tijde eigendom van Autopoets-Opleiding.nl, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Deze dienen op eerste verzoek van Autopoets-Opleiding.nl te worden teruggezonden. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van Autopoets-Opleiding.nl niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.

Artikel 4: Aanmelding/ inschrijving

 1. Aanmelding vindt plaats door het volledig invullen van het contactformulier op de website van Autopoets-Opleiding.nl of door email. Autopoets-Opleiding.nl bevestigt deze aanmelding schriftelijk en zendt hierbij een offerte en refereert naar de algemene voorwaarden op Autopoets-opleiding.nl.
 2. De inschrijving van de cursist komt tot stand op het moment waarop de door de wederpartij ingevulde en ondertekende offerte door Autopoets-Opleiding.nl retour wordt ontvangen.
 3. Indien de gewenste opleiding is volgeboekt wordt daarvan schriftelijk mededeling aan de wederpartij gedaan en zal – zo mogelijk – een alternatief worden aangeboden.
 4. Vanaf de totstandkoming van de overeenkomst is de wederpartij gehouden het overeengekomen cursusgeld te voldoen, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10, 12 en 17 van deze voorwaarden.

Artikel 6: Vertrouwelijke informatie

 1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst hebben verkregen en waarvan zij weten dan wel (hadden) kunnen vermoeden dat die informatie vertrouwelijk behandeld moe(s)t worden. Een en ander, tenzij een partij ingevolge wet- en/of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is voornoemde informatie aan enige derde te verstrekken en deze partij zich niet kan beroepen op een wettelijk of een door de rechter toegestaan verschoningsrecht.
 2. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.
 3. Partijen staan er voor in dat hun personeel en andere personen, die onder hun supervisie op enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich aan de geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel zullen houden.

Artikel 7: Rechten van Autopoets-Opleiding.nl

 1. Autopoets-Opleiding.nl behoudt zich het recht voor afwijzend op aanmeldingen te beslissen indien het aantal aanmeldingen voor een opleiding daartoe aanleiding geeft.
 2. Autopoets-Opleiding.nl behoudt zich het recht voor om een cursist de toegang tot de opleiding te weigeren indien het cursusgeld niet binnen de overeengekomen termijn is betaald. De betalingsverplichting van de wederpartij blijft evenwel volledig bestaan. Zodra de wederpartij het cursusgeld alsnog heeft voldaan en hiervan desgevraagd een (betalings)bewijs aan Autopoets-Opleiding.nl kan overleggen, verkrijgt de cursist direct toegang tot de opleiding. Het als gevolg van voorgaande gedeeltelijk mislopen van de opleiding komt voor rekening en risico van de wederpartij.
 3. Autopoets-Opleiding.nl behoudt zich het recht voor om, eventueel na overleg met de wederpartij, aanmeldingen niet te aanvaarden indien niet aan de toelatingseisen voor deelname aan de desbetreffende opleiding wordt voldaan.
 4. Autopoets-Opleiding.nl behoudt zich het recht voor, om in het opleidingsprogramma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven.
 5. Autopoets-Opleiding.nl zal de wederpartij c.q. de cursist zo spoedig mogelijk informeren over de hierboven genoemde wijzigingen met betrekking tot hetgeen is overeengekomen.
 6. Autopoets-Opleiding.nl behoudt zich het recht voor een cursist van verdere deelneming aan een opleiding uit te sluiten, wanneer het gedrag van de cursist daartoe aanleiding geeft c.q. daartoe anderszins aanleiding bestaat, dat zal bijvoorbeeld het geval zijn bij onvoldoende gemotiveerdheid van de deelnemer. Uitsluiting zal niet op onredelijke gronden plaatsvinden en laat de betalingsverplichting van de wederpartij onverlet.

Artikel 8: Prijzen/ tarieven

 1. Alle door Autopoets-Opleiding.nl vermelde prijzen en/of tarieven zijn exclusief  BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 2. In de vermelde prijzen en/of tarieven zijn inbegrepen: kosten voor (opleidings)boeken, (opleidings)materiaal, het gebruik van eventueel in de opleiding benodigde hard- en software, lunch, koffie, thee en de arrangementskosten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Alle onkosten welke door Autopoets-Opleiding.nl worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 9: Klachten en klachtbehandeling

 1. Klachten over een (onderdeel van een) opleiding, die zich voordoen gedurende de opleidingsperiode, dienen door de wederpartij binnen 48 uur nadat de klachten zijn ontstaan aan Autopoets-Opleiding.nl gemeld te worden, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan Autopoets-Opleiding.nl. Klachten over een (onderdeel van een) opleiding, die zich voordoen na afloop van de opleidingsperiode, dienen door de wederpartij binnen 14 dagen na afloop van de opleiding schriftelijk aan Autopoets-Opleiding.nl te worden gemeld.
 2. Partijen zullen naar aanleiding van een klacht in onderling overleg trachten een oplossing voor de klacht te vinden.
 3. Na de in lid 1 van dit artikel genoemde termijnen kan de wederpartij nog wel klachten uiten, echter heeft Autopoets-Opleiding.nl het recht te beslissen of en op welke wijze zij de klacht in behandeling zal nemen.
 4. Autopoets-Opleiding.nl dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
 5. Het in behandeling nemen c.q. zijn van klachten schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. Autopoets-Opleiding.nl kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Autopoets-Opleiding.nl, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
 2. Autopoets-Opleiding.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade indien cursist geen juiste, betrouwbare en volledigheid van alle gegevens informatie, documentatie en of  bescheiden die versterekt aan Autopoets-opleiding.nl.
 3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Autopoets-Opleiding.nl.
 4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Autopoets-Opleiding.nl – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de factuur voor het verschuldigde cursusgeld van de opleiding.
 5. In afwijking van hetgeen onder lid 3 van dit artikel is bepaald, wordt bij een overeenkomst c.q. een opdracht met een langere looptijd dan 3 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 3 maanden verschuldigde gedeelte.
 6. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is Autopoets-Opleiding.nl nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het gefactureerde bedrag.
 7. Al het door Autopoets-Opleiding.nl ontwikkelde en/of samengestelde opleidingsmateriaal is op zorgvuldige wijze en naar beste kunnen samengesteld. Evenwel kan Autopoets-Opleiding.nl op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. Autopoets-Opleiding.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, welke het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, gebaseerd op de opleidingsmaterialen.
 8. De wederpartij verliest diens rechten jegens Autopoets-Opleiding.nl, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Autopoets-Opleiding.nl tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
 9. Alle door Autopoets-opleiding verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard. Autopoets-opleiding treft geen blaam indien cursist ander merk producten en deze niet juist hanteert volgens opgave van de fabrikant en of product ontwikkelaar.
 10. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van en/of adviezen van Autopoets-Opleiding.nl strijdig gebruik van het (opleidings)materiaal etc. en/of het resultaat van de verrichte werkzaamheden door de wederpartij;
 11. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden en/of onjuistheden in gegevens, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Autopoets-Opleiding.nl zijn verstrekt en/of voorgeschreven, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – adviezen, informatie, documenten en materialen e.d. ten behoeve van de samenstelling van het opleidingsmateriaal;
 12. Autopoets-opleiding is niet aansprakelijk indien door Autopoets-opleiding ingehuurde opleider onjuiste informatie en adviezen verstrek aan cursist.
 13. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij onvoldoende of onjuiste informatie aan Autopoets-Opleiding.nl heeft verstrekt.

Artikel 11: Betaling

 1. Het cursusgeld dient in zijn geheel bij vooruitbetaling binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Het cursusgeld dient uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de cursus overgemaakt de zijn op de rekening van Autopoets-Opleiding.nl, bij gebreke hiervan kan Autopoets-Opleiding.nl de cursist de toegang tot de cursus ontzeggen.
 3. Voor alle periodieke betalingen c.q. betalingsregelingen geldt dat als de wederpartij de opleiding vroegtijdig beëindigt, het nog openstaande cursusgeld verschuldigd blijft en per direct opeisbaar wordt.
 4. Indien het cursusgeld niet tijdig en volledig, volgens de overeengekomen betalingswijze en betalingstermijnen, is betaald:
 5. zal de wederpartij aan Autopoets-Opleiding.nl een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
 6. zal de wederpartij, na daartoe door Autopoets-Opleiding.nl te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
 7. heeft Autopoets-Opleiding.nl het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. Autopoets-Opleiding.nl zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
 8. Ter keuze van Autopoets-Opleiding.nl kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding. Alsdan heeft Autopoets-Opleiding.nl tevens het recht de cursist de toegang tot de opleiding te weigeren.
 9. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Autopoets-Opleiding.nl bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen op te schorten, totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Autopoets-Opleiding.nl het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 10. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 11. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Autopoets-Opleiding.nl heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Autopoets-Opleiding.nl is en blijft rechthebbende op bestaande en/of toekomstige rechten van intellectuele eigendom die voortkomen uit c.q. ontstaan tijdens c.q. verband houden met de (uitvoering van de) overeenkomst, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – verstrekte leerstof, (opleidings)boeken, (opleidings)materiaal, apparatuur, programmatuur, documentatie e.d.. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan Autopoets-Opleiding.nl voorbehouden.
 3. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen van een opleiding is verboden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 13: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en Autopoets-Opleiding.nl gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij:
 2. in staat van faillissement wordt verklaard;
 3. (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;
 4. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 5. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 6. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 7. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 14: Overmacht

 1. Ingeval er sprake is van overmacht is Autopoets-Opleiding.nl gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Autopoets-Opleiding.nl, van de door haar ingeschakelde derden of een andere gewichtige reden aan de zijde van Autopoets-Opleiding.nl.
 3. Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens Autopoets-Opleiding.nl tot aan dat moment na te komen.
 4. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: ziekte van de docent, oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen, door weersomstandigheden, wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen, ongeval of andere voorvallen.

Artikel 15: Ontbinding, annulering, opzegging en plaatsvervanging

 1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W., of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten;
 2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
 3. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk per aangetekend schrijven en enkel indien Autopoets-Opleiding.nl daarin toestemt. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, vindt annulering alsdan plaats met inachtneming van het volgende:
 4. bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de opleiding is geen cursusgeld verschuldigd, de wederpartij is in dat geval slechts € 50,00 administratiekosten aan Autopoets-Opleiding.nl verschuldigd;
 5. bij annulering vanaf 6 weken tot 2 weken voor aanvang van de opleiding is de wederpartij 50% van het cursusgeld plus € 50,00 administratiekosten aan Autopoets-Opleiding.nl verschuldigd;
 6. bij annulering vanaf 2 weken voor aanvang van de opleiding is de wederpartij het volledige cursusgeld verschuldigd.
 7. Tot het moment van aanvang van de opleiding is de wederpartij bevoegd de opleiding te laten volgen door een plaatsvervanger, mits laatstgenoemde voldoet aan de gestelde toelatingseisen. De wederpartij blijft gehouden tot tijdige betaling van het cursusgeld. Na aanvang van de opleiding is plaatsvervanging niet meer toegestaan.
 8. Bij onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – onvoldoende dan wel teveel (overtekening) aanmeldingen of ziekte van een docent, is Autopoets-Opleiding.nl gerechtigd een opleiding te onderbreken, te verplaatsen of te annuleren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventuele schade of kosten aan de zijde van de wederpartij. Eventueel door de wederpartij vooruitbetaalde gelden zullen alsdan door Autopoets-Opleiding.nl aan de wederpartij gerestitueerd worden.
 9. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
 10. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt, is hij aan Autopoets-Opleiding.nl een door Autopoets-Opleiding.nl nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schade alsmede de gederfde winst aan Autopoets-Opleiding.nl te vergoeden. Autopoets-Opleiding.nl is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en – naar haar keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden – 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
 11. Indien de cursist, om welke reden dan ook, een aangevangen opleiding niet afmaakt, is hij c.q. de wederpartij gehouden alle kosten, schade alsmede de gederfde winst aan Autopoets-Opleiding.nl te vergoeden. Autopoets-Opleiding.nl is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en – naar haar keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden – 50 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
 12. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart Autopoets-Opleiding.nl ter zake.

Artikel 16: Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

 1. Op de tussen Autopoets-Opleiding.nl en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 2. Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Autopoets-Opleiding.nl de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Autopoets-Opleiding.nl is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
 3. Voor geschillen met de consument geldt dat binnen 1 (één) maand nadat Autopoets-Opleiding.nl aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
 4. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit een overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is Autopoets-Opleiding.nl gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar haar keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.