Algemene voorwaarden van Autoleerherstel.nl.

 Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
1.1: Consument: een wederpartij, opdrachtgever, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.2: Autoleerherstel.nl in dit document nader genoemd als Autoleerherstel.
1.2: ‘Autoleerherstel’, het bedrijf dat de omschreven dienstverlening uitvoert waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn.
1.3: Bedrijf: een wederpartij, rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.4: Object: waarop een offerte of een overeenkomst betrekking heeft.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbehandelingen van ‘Autoleerherstel, evenals op de tussen ‘Autoleerherstel ‘en de wederpartijgesloten overeenkomsten en de daaraan voorafgaande rechtsbetrekkingen, ongeacht de woon-of vestigingsplaats(en) van de
bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen dan wel dient te worden uitgevoerd. De algemene voorwaarden zijn aan de wederpartij zich ter inzage gesteld via de webpagina van ‘Autoleerherstel’.
2.2: Onverminderd het bepaalde in het vorige lid kan de wederpartij deze algemene voorwaarden op aanvraag, kosteloos toegezonden krijgen.
2.3: Deze algemene voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven die, welke eventueel door de wederpartij worden gehanteerd. Voor zover nodig wijst: ‘AutoleerherstelVer’ hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden van de wederpartij van de hand.
2.4: Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd, dan wel nietig of aan de andere kant niet afdwingbaar blijkt, zal het eventueel wel rechtsgeldige gedeelte daarvan in stand blijven. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover maximaal rechtens toegestaan.
2.5: Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk.
2.6: De algemene voorwaarden zijn leidend bij aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten

Artikel 3: Offertes
3.1: Een offerte van ‘Autoleerherstel’ is een uitnodiging tot het doen van een aanbod en kan schriftelijk of mondeling worden gedaan.
3.2: Mocht een offerte als aanbod worden aangemerkt of kunnen worden beschouwd, dan wordt dit geacht vrijblijvend te zijn gedaan, ook indien de offerte een termijn voor aanvaarding inhoudt of anderszins uit de offerte voortvloeit dat zij onherroepelijk is.
3.3: Indien het in de offerte opgenomen aanbod niet vrijblijvend is, is het gedurende vier weken na dagtekening daarvan geldig, tenzij ‘Autoleerherstel ‘ in de offerte uitdrukkelijk anders heeft bepaald.
3.4: Hoewel ‘Autoleerherstel’ de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn offertes, waaronder begrepen prijslijsten, brochures en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen ‘Autoleerherstel ‘en wederpartij kan (gaan) duiden, kunnen de uiteindelijk uit te voeren werkzaamheden dan wel de kosten daarvan hiervan afwijken, zet- en drukfouten nog voorbehouden. ‘Autoleerherstel ‘ kan dan ook niet instaan voor de juistheid en volledigheid van hierin opgenomen gegevens, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 4: Prijzen
4.1: Indien de wederpartij consument is, gelden prijzen inclusief BTW en overige heffingen, tenzij door ‘Autoleerherstel ‘ anders wordt vermeld. Indien de wederpartij geen consument is, gelden prijzen exclusief BTW en overige heffingen, tenzij door ‘Autoleerherstel ‘ anders wordt vermeld.
4.2: Indien na totstandkoming van een overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip op-of aflevering en/of beëindiging van de werkzaamheden de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factor dan ook zijn gewijzigd, mag ‘Autoleerherstel ‘de prijs overeenkomstig aanpassen. Indien de prijswijziging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
4.3: Prijsverhogingen voortvloeiende uit op verzoek van de wederpartij verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij.
4.4: Ter zake van de uitgevoerde werkzaamheden wordt door ‘Autoleerherstel ‘op verzoek van de wederpartij een gespecificeerde nota verstrekt. Indien vooraf een prijs is overeengekomen, wordt op verzoek van de wederpartij een schriftelijke specificatie van de werkzaamheden verstrekt.
4.5: De wederpartij dient eventuele bezwaren tegen enige nota of factuur binnen 5 werkdagen na ontvangst daarvan kenbaar te maken.

Artikel 5: Meerwerk
5.1 Indien blijkt dat op of voorafgaand op de uit te voeren werkzaamheden, meerwerk benodigd is, aangegeven door ‘Autoleerherstel’ en / of wederpartij, zal in wederzijds overleg een nieuwe prijsafspraak gemaakt worden en schriftelijk door beide partijen bevestigd.

Artikel 6: Betalingen
6.1: Betaling dient te geschieden direct voor de op- of aflevering van het object, tenzij partijen aan de andere kant (bijvoorbeeld vooruitbetaling) zijn overeengekomen.
6.2: Indien betaling na de op-of aflevering van het object wordt overeengekomen, is de wederpartij verplicht de verschuldigde vergoeding of het resterende gedeelte te voldoen binnen 30 dagen na factuurdatum.
6.3: De vordering van ‘Autoleerherstel ‘is evenwel terstond geheel opeisbaar, waarbij het verzuim van de wederpartij tegelijkertijd intreedt, indien:
(a): de wederpartij een verzoek tot surseance van betaling indient of surseance van betaling is verleend, haar faillissement is aangevraagd, of zij in staat van faillissement is verklaard of tot boedelafstand overgaat;
(b): beslag op het geheel, dan wel een gedeelte van het eigendom van de wederpartij wordt opgelegd;
(c): de wederpartij haar bedrijf, of althans een wezenlijk deel daarvan, staakt, vervreemdt of op andere wijze voortzet.
6.4: Schulden van de wederpartij- ongeacht uit welke hoofde dan ook- dienen aan ‘Autoleerherstel’ contant/PIN-betaalautomaat of via bancaire overschrijving te worden voldaan.
6.5: De wederpartij wordt in de wederkerige overeenkomst ‘Autoleerherstel ‘ geacht als eerste te presteren. De prestatie van ‘Autoleerherstel ‘ bestaat in dit verband uit op– of aflevering van het object.
6.6: Indien de wederpartij enig verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is zij, vanaf het moment dat de ingevolge dit artikel bepaalde termijn voor nakoming is verstreken een rente verschuldigd van 1% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als maand wordt beschouwd) over het verschuldigde bedrag, tot aan de algehele voldoening daarvan.
6.7: Alle door ‘Autoleerherstel ‘ redelijkerwijs te maken kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte door de wederpartij van al hetgeen zij aan ‘Autoleerherstel’’ is verschuldigd, komen voor rekening van de wederpartij.
6.8: Indien ‘Autoleerherstel’ de wederpartij in rechte moet betrekken om naleving van de overeenkomst af te dwingen, is de wederpartij gehouden alle in verband met de gerechtelijke procedure gemaakte kosten, zoals de kosten voor rechtsbijstand en raadslieden, te betalen indien ‘Autoleerherstel’  geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld.

Artikel 7: Garantie
7.1: ‘Autoleerherstel‘ garandeert dat de door haar verrichte of aan derden uitbestede werkzaamheden naar goed vakmanschap worden uitgevoerd. En als zodanig niet in garantie termijn(en) is vast gelegd.
7.2: ‘Autoleerherstel‘ kan ten behoeve van de wederpartij, bij sommige behandelingen, een document afleveren waarin garantiebepalingen voorkomen betreffende de gebruikte schoonmaakmaterialen.
7.2.1 Ten aanzien van bij de werkzaamheden gebruikte zaken die niet door‘Autoleerherstel ‘ zelf zijn vervaardigd geldt de garantie en de garantietermijn, voor zover van toepassing, van de betreffende leverancier of fabrikant.
7.3: De in lid 1 van dit artikel omschreven garantie geldt niet in het geval van:
(a): gebreken die het gevolg zijn van een niet door of namens ‘Autoleerherstel ‘ onzorgvuldige uitgevoerde behandeling en/ of blootstelling van het object aan extreme omstandigheden dan wel het gevolg zijn van niet door of namens ‘Autoleerherstel ‘  bij uitvoering gemaakte constructiefouten met betrekking tot het object.
(b): Gebreken die zijn ontstaan door het gebruik van zaken die door de wederpartij aan ‘Autoleerherstel ‘ ter beschikking zijn gesteld tenzij de opdracht strekt tot opheffing van die gebreken;
(c): Bij daglicht niet met het blote oog waarneembare kleurverschillen in de laklaag van het object;
(d): Aantasting van de laklaag van het object die is ontstaan:
– door een van buiten komende oorzaak;
– aan niet door ‘Autoleerherstel ‘ aangebrachte (reinigings)materialen of niet door ‘Autoleerherstel ‘ bewerkte delen;
(e): gebreken aan object die na aflevering door ‘Autoleerherstel ‘ niet in de onderneming van ‘Autoleerherstel ‘  een nadere behandeling hebben ondergaan, terwijl deze nadere behandeling naar goed vakgebruik wel noodzakelijk was en waarvan de noodzaak door ‘Autoleerherstel ‘ schriftelijk aan de wederpartij uiterlijk bij op- of aflevering van het object kenbaar is gemaakt. Deze uitsluiting geldt alleen als verband bestaat tussen het gebrek en het verzuim;
(f): zaken dan wel werkzaamheden ten aanzien waarvan ‘Autoleerherstel ‘’bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk te kennen geeft, dat zij zich niet kan verenigen met een aan hem door de wederpartij voorgeschreven keuze van materialen, onderdelen of werkmethode;
7.4. De aanspraak op garantie, zoals bedoeld in dit artikel A vervalt indien:
(a) de wederpartij het object niet binnen de door ‘Autoleerherstel ‘ vastgestelde termijn beoordeling/ controle aanbiedt aan welke beoordeling/ controle voor de wederpartij geen kosten zijn verbonden;
(b) de wederpartij bij zichtbare gebreken haar reclames niet binnen 1 maand na aflevering van het object schriftelijk met een duidelijke omschrijving van de klachten bij ‘Autoleerherstel ‘ indient;
(c) de wederpartij geen consument is, bij niet uiterlijke zichtbare gebreken
haar reclames niet binnen 14 dagen na het ontdekken van deze gebreken schriftelijk en met een duidelijke omschrijving van de klachten bij ‘Autoleerherstel ‘ indient.
(d): de wederpartij ‘Autoleerherstel ‘ niet in de gelegenheid stelt om het gebreke te verhelpen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1 De aansprakelijkheid van ‘Autoleerherstel ‘ voor enigerlei schade aan het object of zaken van de wederpartij is beperkt tot het gefactureerde bedrag. ‘Autoleerherstel‘ zal gedurende de looptijd van de overeenkomst een adequate bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebben.
8.2 ‘Autoleerherstel‘ is niet aansprakelijk voor diefstal van het object of verlies van zaken van de wederpartij en/of derden die zich in of aan het object bevinden en die ‘Autoleerherstel‘ uit welken hoofde dan ook onder zich heeft. Onder zaken van de wederpartij wordt tevens begrepen lading, inventaris en schriftelijke bescheiden en waardepapieren.
8.3 ‘Autoleerherstel‘ is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst of enige schade voortvloeiend uit of verbandhoudend met het niet kunnen realiseren van termijnen als bedoeld in art.8 en het afbreken van voorafgaande onderhandelingen.
8.4 De in dit artikel 10 uiteengezette aansprakelijkheidsbeperkingen van Autoleerherstel ‘  zijn niet van toepassing voor zover dit in strijd is met toepasselijk dwingend recht of voor zover de schadeveroorzakende gebeurtenis is veroorzaakt door opzet of bewust roekeloosheid van ‘Autoleerherstel ‘  of haar hoogste leidinggevend personeel.
8.5 Leer / Leder is als een spons. Het absobeert en transpireert vocht en andere chemicalien. Moment van “fabricage” tot eind product is er een proces vooraf gegaan waarin in allerlei behandelingen van het Leer / Leder zijn uitgevoerd m.b.t. drogen, looien, kleuren en langdurig drogen. Vervolgens wordt het Leer / Leder gebruikt voor het maken van o.a. autostoelen, deurpanelen en dashboards.
De structuur van Leer / Leder is zo complex (net als uw eigen huid), dat bij beschadigingen, gaten en scheuren in veel gevallen deze niet meer 100% te herstellen zijn.
Autoleerherstel.nl tracht de schade zo min mogelijk zichtbaar te laten blijken, met de reparatie van gaten, scheuren en/of (her)kleuren. Doordat het Leer / Leder door de tijd veel te lijden heeft gehad van vocht, zweet, en andere chemicalien is autoleerherstel.nl niet verantwoordelijk voor alle (chemische)reacties die (gaan) ontstaan tijdens en na de reparatie van het Leer / Leder. Op reparaties wordt dan ook geen garantie afgegeven. Alle reparaties worden met de grootste zorgvuldigheid en zo perfect mogelijk getracht te herstellen. De herstel werkzaamheden vinden dan ook plaats met uw toestemming.
8.6 De zichtbare nerven, poriën, littekens, insectenbeten en lichte kleurverschillen in de huid typeren de echtheid van het lederen artikel. Dit zijn geen materiaalfouten. Autoleerherstel wijst iedere aansprakelijkheid hiervoor af.

Artikel 9: Overmacht
9.1 Een tekortkoming van Autoleerherstel ‘ zal haar niet worden aangerekend indien zij in een toestand van overmacht verkeert.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die ‘Autoleerherstel ‘’niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of naar het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat ‘Autoleerherstel ‘ door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is haar diensten te verrichten. Onder overmacht wordt mede begrepen:
(a): bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan.
(b): vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van ‘Autoleerherstel ‘’;
(c): transportmoeilijkheden of – belemmeringen van welke aard dan ook, waardoor het vervoer naar ‘Autoleerherstel ‘ toe , of van ‘Autoleerherstel ‘ naar de wederpartij wordt gehinderd of belemmerd;
(d): Onder overmacht vallen ook de volgende gebeurtenissen: gebrekkigheid van de
uitvoering van de dienst betrokken derden, overheidsmaatregelen, storing van elektriciteit, internet
en/of telecommunicatiefaciliteiten, ziekte, de werknemers of ingeschakelde derden, brand/waterschade
(e) Indien door overmacht gemaakte afspraken zulks niet na te komen zijn, kunnen beide partijen de overeenkomst ontbinden binnen 60 dagen na schriftelijke melding van overmacht.

Artikel 10: Ontbinding
10.1 Ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens een schriftelijke ontbindingsverklaring tot een partij wordt gericht zal deze te allen tijde de ander schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen waarbij tekortkomingen nauwkeurig, schriftelijk omschreven dienen te worden.
10.2 Indien de wederpartij niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk voldoet aan enige betalingsverplichting, voortvloeiende uit enige met ‘Autoleerherstel ‘ gesloten overeenkomst. En zoals uiteengezet in artikel 5 van deze algemene voorwaarden, kan: ‘Autoleerherstel‘ zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
10.3 Indien de wederpartij een natuurlijke persoon is, hebben de gezamenlijke erfgenamen bij zijn/haar overlijden, de mogelijkheden om de werkzaamheden volledig uit te laten voeren, dan wel begonnen werkzaamheden te doen staken met vergoeding van de kosten van al door ‘Autoleerherstel ‘ verrichte werkzaamheden. De gezamenlijke erfgenamen dienen binnen 1 maand na overlijden van de wederpartij aan Autoleerherstel‘ schriftelijk kenbaar te maken voor welke mogelijkheid wordt gekozen, bij gebreke, waarvan ‘Autoleerherstel‘ het recht heeft de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden.

Artikel 11: Annulering
11.1 De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W., of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten;
Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk per aangetekend schrijven en enkel indien ‘Autoleerherstel‘ daarin toestemt. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, vindt annulering alsdan plaats met inachtneming van het volgende:
11.2 bij annulering tot 3 weken voor aanvang van de overeengekomen werkzaamheden is er geen facturatiebedrag verschuldigd, de wederpartij is in dat geval slechts € 50,00 administratiekosten aan ‘Autoleerherstel‘ verschuldigd;
11.3 bij annulering vanaf 3 weken tot 1 week voor aanvang van de overeengekomen werkzaamheden is de wederpartij 50% van het facturatiebedrag plus € 50,00 administratiekosten aan ‘‘Autoleerherstel‘ verschuldigd;
11.4 bij annulering vanaf 1 week voor aanvang of niet verschijnen op dag van afspraak voor het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden is de wederpartij het volledige facturatiebedrag / offertebedrag verschuldigd.

Artikel 12: Geschillen
11.1 Een consumentengeschil kan naar keuze van de consument aanhangig gemaakt worden bij een bevoegd burgerlijke rechter gevoegd bij een arrondissementsrechtbank, van het Arrondissement waarin ‘Autoleerherstel‘ gevestigd is en/of zaak doet, voor zover het een geschil betreft dat tot de bevoegdheid van een arrondissementsrechtbank behoort.
11.2 Geschillen die verband houden met of voortvloeien uit deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting door de bevoegde Nederlandse rechter worden beslecht. Dit beding vormt een schriftelijke overeenkomst in de zin van Artikel 17 van het EEG-Executie- verdrag van 27 september 1968.

Artikel 13: Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden en op aanbiedingen en overeenkomsten waarop de
voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, evenals op geschillen die uit
deze voorwaarden voortvloeien of daarmee verband houden, is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.